ReadyPlanet.com


ผลการเลือกตั้ง ส.ว. จ.เพชรบุรี อย่างไม่เป็นทางการ


จังหวัด : เพชรบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 339,874 คน
       
       1 ธานินท์ แสงวณิช 89,699


ผู้ตั้งกระทู้ preecha :: วันที่ลงประกาศ 2006-04-20 16:18:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (449084)
.อำนาจหน้าที่ของ ส.ว. มีดังนี้
(1) กลั่นกรองกฎหมาย
(2) ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ ฯลฯ
(3) เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้
• ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
• ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
• ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
• ประธานศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
• ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(4) วุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอน
• นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธาน ศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด
• กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
• ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ออกจาก ตำแหน่งถ้ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ส่อว่ากระทำผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจ หน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2006-04-20 16:20:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
แสงทองโทรทัศน์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และจานดาวเทียม จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-437117 , 032-461453 , 085-9746-444